SEMPOZYUM

ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI SEMPOZYUMU

“İnsan Haklarını Yeniden Düşünmek”

SUNUŞ

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu uluslararası sözleşmeler çerçevesinde kanunla kurulmuş özerk bir kurumdur. Kurumumuz insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, işkence ve kötü muameleye karşı mücadele ve ayrımcılığın önlenmesi görevlerini ifa etmektedir.

Kurumumuz insan haklarının korunması ve geliştirilmesi bağlamında 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle 6-7 Aralık 2018 tarihinde İstanbul’da “İnsan Haklarını Yeniden Düşünmek” teması ile bir uluslararası sempozyum düzenleyecektir.

Sempozyumda yurt içinde insan hakları alanında çalışmalar yapmış değerli akademisyenlerin yanı sıra 12 farklı ülkeden katılacak kıymetli akademisyenler sırası ile tebliğlerini sunacaklardır.

İnsan hakları, insanların daha uzun ve daha kaliteli bir yaşam sürmesi ile din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet gibi kimliğimizi oluşturan özelliklerden dolayı ayrıma tabi tutulmaksızın herkes için şerefli bir hayatı güvence altına alma misyonunu yüklenmektedir. Bu misyon gereği, insanların her hal ve şartta sahip olması gereken asgari değerler dokunulmaz, devredilmez ve evrensel bir niteliğe sahiptir.

Kurumsallaşma ve normlaşma konusunda pozitif bir ivme yakalayan insan hakları serüveninin aynı ivmeyi insan haklarının pratize edilmesi hususunda yakalayabildiğini iddia etmek güçtür. Bugün ulusal ve uluslararası birçok normlarda güvence altına alınmış temel hak ve özgürlükler herhangi bir hesap verme ihtiyacı ve kaygısı hissedilmeden sistematik bir şekilde ihlal edilebilmektedir. Günümüzde her ne kadar “insan haklarının kurumsallaşması” üst seviyelerde olsa da insanlık büyük savaşlara, göçlere, soykırımlara ve vahşetlere maruz kalabilmektedir. Bu durum insan hakları alanında samimiyet sorununu ortaya çıkarmaktadır.

Buradan hareketle, hayatın her alanında yaşanan modernleşme ve ilerlemelere rağmen insan hakları ihlallerinin her zamankinden daha çok yaşandığı günümüzde, mevcut insan hakları teori ve uygulamaları tartışılarak, eksikliklerin ve çözüm önerilerinin ortaya koyulduğu platformlar oluşturma ihtiyacı hâsıl olmaktadır. Bu ihtiyaca binaen harekete geçen Kurumumuz insan haklarına tam anlamıyla riayet edilen bir dünya için bir “kilometre taşı” niteliği arz eden bu sempozyumu düzenlemektedir.

AMAÇ

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle, “Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu”, gerçekleştireceği ilk büyük uluslararası sempozyumla dünyanın birçok bölgesinden akademisyen ve yazar ile sivil toplum, kamu kuruluşu ve uluslararası örgüt temsilcilerini bir araya getirmeyi, deneyim paylaşımı yoluyla farkındalık oluşturmayı ve ilgili tüm kesimlerin temsilcilerinin görüşlerini, muhataplarıyla eşit ve özgür bir ortamda paylaşabilmelerini ve sorunlara ortak akılla çözüm üretilebilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Sempozyum ile mevcut insan hakları yaklaşımlarının sorgulanarak insan haklarının kurumsallaşmasında ve kuramsallaşmasında ne tür eksiklikler olduğu ve bunların nasıl giderilebileceği konusunda yeni arayışlara zemin hazırlanabileceği düşünülmektedir.

İÇERİK

Kuramsal açıdan vazgeçilmez ve dokunulmaz kabul edilen insan hakları kavramının salt hukuki düzenlemelerle korunabilmesi gerçeklikten uzak bir yaklaşımdır. İnsan haklarının kuramsal yönüyle birlikte fiiliyatta da hayata geçirilmesi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde sorumlulukların yerine getirilmesi gerekmektedir. Ulusal düzeyde daha çok devletler tarafından yerine getirilen bu misyon, uluslararası alanda da bu konuda yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından ifa edilmektedir.

Bu bağlamda Sempozyumda, insan hakları teori ve uygulamaları tartışılarak insan hakları alanında çalışmalar yapan yerli ve yabancı akademisyenler ile insan hakları savunucularının tebliğleri dinleyiciye sunulacaktır.

Sempozyum bağlamında, egemen insan hakları yaklaşımlarının sorgulanmasının yanı sıra insani güvenlik ve terör konuları da ele alınmaya çalışılacaktır. Özgürlüklerin sınırlandırılması konusu tartışılacak ve terör örgütlerinin insan hakları yaklaşımlarından ne ölçüde yararlanabileceği de gündeme getirilecektir.

İki gün sürecek Sempozyum tebliğlerin konularına göre ayrılmış toplam 6 oturumdan oluşmaktadır. Oturumlarda ele alınacak konular şunlardır: “insan haklarına farklı yaklaşımlar, modern anlamda kabul edilen teori ve pratiklerin sorgulanması, insan hakları uygulamalarına ilişkin ülke örnekleri ve deneyimleri, insan hakları güvenlik ve terör ile İslam ve insan hakları”.

Sempozyumun ilk günü (6 Aralık), yerli ve yabancı akademisyenlerin tebliğlerini sunacağı 4 oturumdan oluşmaktadır. Her bir oturum kişi sayısı baz alınarak ortalama 60 dakika sürecek olup tebliğlerin ardından oturum moderatörleri dinleyicilerden gelecek soru ve görüşler çerçevesinde tartışmaları yönetecektir. İkinci gün gerçekleşecek 2 oturumun ardından sonuç bildirisinin okunması ile sempozyum sona erecektir.</br></br>

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HUMAN RIGHTS

“Rethinking Human Rights”

INTRODUCTION

Established by the law in the framework of international agreements, the Human Rights and Equality Institution of Turkey is an autonomous institution and responsible for the protection and promotion of human rights, the fight against torture and ill-treatment and the prevention of discrimination.

Within the context of protection and promotion of human rights, our Institution will organize an International Symposium themed “Rethinking Human Rights” on 6-7 December 2018 in Istanbul on the occasion of 10 December Human Rights Day.

During the Symposium, valuable national academicians working the field of human rights as valuable academicians from twelve different countries will present their papers.

Human rights are based on the mission ensuring that people live a longer and better quality life and securing a life with dignity for everyone without being exposed to discrimination on the basis of the characteristics that make up our identities such as religion, language, race, nationality and gender. According to this mission, the minimum values ​​that people should have under all circumstances are inalienable, indivisible, and universal.

It is difficult to argue that the advent of human rights, which has gained a positive impetus with regard to institutionalization and becoming law, captured the equal momentum for the putting them into practice. Nowadays, fundamental rights and freedoms guaranteed in many national and international laws and conventions can be systematically violated without the concern of accountability. Although “institutionalization of human rights” is at the upper levels nowadays, mankind may still be exposed to great wars, migrations, genocides and massacre and even persecution. Those situations reveal the issue of sincerity in the field of human rights.

Thus, despite the modernization and progress in all areas of life, human rights violations are more experienced than ever before. Therefore there is an emerging need to discuss the current human rights theories and practices and find the deficiency and solutions for them. Our Institution, which takes action upon this need, is organizing this Symposium which is a milestone for a world where human rights are fully respected.

OBJECTİVE

In this context, on the occasion of 10 December Human Rights Day, Human Rights and Equality Institution of Turkey, by the first major international symposium it will hold, aims to bring together academicians and writers from many regions of the world with representatives of civil society, public organizations and international organizations.Moreover, it also aims through the syposium to raise awareness by way of sharing experiences, share the views of representatives of all concerned parties in an equal and free environment with their counterparts, and contribute to the creation of a common wisely solution to the problems.

It is thought that the symposium may lay the groundwork for new on the question of what kind of shortcomings may exist in the institutionalization and theoreticalization of human rights by questioning the existing human rights approaches and how to overcome them.

CONTEND

It is an unrealistic approach to accept that human rights- which are indivisible and inalienable- can be merely protect by legal arrangements. Responsibilities at the national and international levels need to be fulfilled in order to realize human rights in practice along with the realization of human rights at institutional level. This mission, which is carried out rather by states at the national level, is carried out by the authorized institutions and organizations on the international scene.

In this context, the symposium, human rights theories and practices will be discussed in the field of human rights and the papers of local and international academics and human rights defenders will be presented to the audience.

In addition to the questioning human rights approaches, the issues of human security and terrorism that are intertwining the right to live in peace, the right to protection against violence, the right to (demand) justice, the right to environment, the right to human intervention, will also be tried to be discussed at the symposium. Furthermore, the issue of limitation of freedoms will be discussed and the extent to how terrorist organizations may abuse human rights will also come to the agenda.

The two-day symposium consists of a total of 6 sessions devoted to the topics of the papers divided by the topics. The topics to be discussed in the sessions are: “different approaches to human rights, questioning theories and practices accepted in the modern sense, country examples and experiences on human rights practices, human rights security and terrorism, and Islam and human rights.

The first day of the symposium (6 December) consists of 4 sessions in which domestic and foreign academicians will present their papers. Each session will take approximately 60 minutes on the basis of the number of the speakers, and after the presentations, the moderators will manage the discussions within the framework of the questions and opinions coming from the audience. After the two sessions held in the second day (7 December), the symposium will be over.